Yishi Jin

Yishi Jin NEW

Yishi Jin

Organization: University of California, San Diego

Inducted: 2020